Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

wonderwall
19:26
7209 6d2a
Reposted frombirke birke viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:25
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaromantycznosc romantycznosc
wonderwall
19:25
8674 beaf
wonderwall
19:23
Reposted fromzielono zielono viawickednancy wickednancy
wonderwall
19:23
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
wonderwall
19:22
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
wonderwall
19:20
1028 6408
wonderwall
19:19
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
19:19
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
19:18
19:18
7703 4425 600
wonderwall
19:17
wonderwall
19:17
9857 d7b0 600
Reposted frompulperybka pulperybka viaromantycznosc romantycznosc
wonderwall
19:17

July 18 2017

wonderwall
14:05
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
14:05
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
14:05
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
14:04
5277 ec55
13:59
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
wonderwall
13:58
2426 d4e8 600
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl