Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

wonderwall
22:19
22:18
0084 1c94
wonderwall
22:17
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium vianemuri nemuri
wonderwall
17:29
0316 7f5b 600
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamyceline myceline
wonderwall
17:28
7748 5f1f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamyceline myceline
wonderwall
17:01
wonderwall
17:00
wonderwall
16:59
wonderwall
16:59

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli

September 21 2017

wonderwall
11:36
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
11:32
9912 9c29
Reposted fromohlucifer ohlucifer viawickednancy wickednancy
wonderwall
11:29
6832 cf30
Reposted fromjossie jossie viaToshi Toshi

September 20 2017

wonderwall
21:56
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
21:08
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyceline myceline
21:07
wonderwall
21:03
Spojrzenie kobiety często mówi to czego nie są w stanie wypowiedzieć jej usta.
21:03
1096 4673
wonderwall
21:03
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
wonderwall
20:57
2224 dbbd 600
wonderwall
20:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl