Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

wonderwall
22:51
Reposted frommrrru mrrru viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:51
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
22:50
Le Roman de ma femme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSundaySmile SundaySmile
wonderwall
22:50
5538 06e1 600
Reposted fromboli boli vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
22:50
0506 8c3a 600
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
22:50
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
22:49
8061 17cf 600

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:47
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
wonderwall
22:47
1310 3a5e 600
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
wonderwall
22:47
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
22:46
8940 aa4e 600
Reposted fromdeviate deviate vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
22:44
8056 6e6e
wonderwall
22:44
wonderwall
22:43
0590 30dd
wonderwall
22:41
0489 f2ae 600
Reposted fromverronique verronique viarzzkropka rzzkropka
22:41
5183 7c56

loeildephotographie:

Alfred Eisenstaedt - Couple in Penn Station , 1943

Reposted fromLittleJack LittleJack viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:41
5220 3022
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:41
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:40
0696 4c6a
wonderwall
22:39
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl